همکاران

۱-​مهدی نصرالهی :رئیس هیت مدیره
۲-افسانه نساجان : مدیر عامل
۳-مهدیه نوایی: کارمند اداری
۴-الهه آقایی : کارمند اداری
۵-سپینود علی نقی : مددکار و مشاور
۶- نرگس نوروزی: کارشناس روانشناس بالینی
۷- نریمان بارانی : گفتار درمانگر
۸- رضا آقایی : کاردرمانگر