همکاران

۱-​مهدی نصرالهی :رئیس هیت مدیره
۲افسانه نساجان : مدیر عامل
۳نرگس میرزایی: کارمند اداری
۴طاهره بهرامی : کارمند اداری
۵سپینود علی نقی : مددکار و مشاور
۶نرگس نوروزی: کارشناس روانشناس بالینی
۷نریمان بارانی : گفتار درمانگر
۸رضا آقایی : کاردرمانگر
۹- اسماعیل زمانی : حسابدار
۱۰حمید قربی : گفتار درمانگر