همکاران

 – ​مهدی نصرالهی: رئیس هیت مدیره
 – افسانه نساجان: مدیر عامل
 – سپینود علی نقی: مددکار و مشاور
 – فاطمه کریمی: مددکار
 – نرگس نوروزی: کارشناس روانشناس بالینی
 – لیلا احمدی: روانشناس
 – رضا آقایی: کاردرمانگر
 – رسول کریمی: کاردرمانگر
 – حمید قربی: گفتار درمانگر
 – نریمان بارانی: گفتار درمانگر
 – اسماعیل زمانی: حسابدار