مجوزهای اهسا

مجوز آموزش مدارس
مجوز اخذ شده از وزارتخانه آموزش و پرورش استان البرز جهت آموزش در رابطه با HIV/AIDS در مدارس استان.

مجوز آموزش مدارس از اداره کل استان البرز
مجوز آموزش مدارس از وزارتخانه

مجوز فعالیت انجمن اهسا
مجوز فعالیت انجمن همیاران سلامت پرور البرز سال ۹۲ صادر و در تاریخ ۲۰ اسفند ۹۴ تمدید شده است. این مجوز از طرف استانداری صادر گردیده است.

مجوزاستانداری با شماره ثبت ۲۴۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۶