خدمات روانشناسی

خدمات روانشناسی
انجمن اهسا به منظور توانمندسازی مادران تحت حمایت این انجمن، کلاسهای آموزشی هفتگی برگزار می نماید.

هدف از برگزاری این کلاسها موارد زیر است :
توانمندسازی مادران در جهت پذیرش بیماری
بیان بیماری خود در مواقع لازم (هنگام دریافت خدمات درمانی به منظور حفظ سلامت پزشک و کارکنان بیمارستان و مواردی از این قبیل)
افزایش امید به زندگی
جهت رسیدن به این اهداف، اهسا اقدام به برگزاری کارگاه های مهارت زندگی و جلسات گروه درمانی نیز می کند.