توانیابی


خدمات توانیابی

واحد توانیاب انجمن همیاران سلامت پرور البرز به منظور ارائه خدمات رایگان و ارتقاء سطح کمی جامع راه اندازی شده است.

این بخش به همت خیرین نیکوکار حمایت می شود تا ضمن ایجاد برابری فرصت ها برای فرزندان این مرز و بوم، زمینه های بالندگی این عزیزان نیز فراهم شود.

این واحد بجز ارائه خدمات رایگان در دو بخش گفتاردرمانی و کاردرمانی، با در نظر گرفتن بودجه محدود انجمن، در صورت نیاز کودکان به وسایل و لوازم درمانی مثل ارتز، پروتز، اسپلینت، ویلچر و ….. به پاسخگویی به نیاز آنها اقدام می کند.

خدمات کاردرمانی و گفتاردرمانی به موقع (Golden Time) می تواند از توانایی های بالقوه کودک توانیاب را بالفعل کند.