اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره انجمن اهسا :
آقای مهدی نصرالهی عضو اصلی هیئت مدیره و در سمت رئیس هیت مدیره
خانم زهرا آقایی عضو اصلی هیئت مدیره و در سمت نائب رئیس هیئت مدیره
خانم افسانه نساجان عضو اصلی هیئت مدیره و در سمت مدیر عامل
آقای مهدی حمیدی عضو اصلی هیئت مدیره و در سمت خزانه دار
آقای دکتر ناصر حاجیان مطلق عضو اصلی هیئت مدیره
آقای علی اکبر عبدالحسینی عضو علی البدل هیئت مدیره
خانم دکتر اشرف دهقانی عضو علی البدل هیئت مدیره
خانم فریبا میرزایی مقدم در سمت بازرس
خانم فاطمه آقایی در سمت بازرس علی البدل