کمک به عنوان حامی

عضویت اسپانسر

سیار خوشحالیم که به کودکان و مادران این سرزمین می اندیشید و درنظر دارید مسئولانه ما را همیار باشید. از این بابت به خود می بالیم و بسیار مسروریم.

به شکل های مختلف می توانید به ما و مادران انجمن کمک نمایید. گروه مورد نظر خود را انتخاب کنید:

جشن ها و مناسبت ها هزینه های تحصیلی اردوهای تفریحی خدمات درمانی