تکمیل فرم عضویت داوطلبان

ضمن سپاس از شما، پرکردن همه بخشها الزامی است

نام و نام خانوادگی

شغل

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

ایمیل (اگر ندارید بنویسید info@ehsacharity.ir)

زمینه همکاری، دست کم یک مورد حتما انتخاب شود
نوشتن مقاله و ارائه سخنرانیهمکاری در برگزاری سمینار، نمایشگاه،جشنعکس و فیلم برداریکتابخانهروانشناسیروابط عمومیارتباطات فراملیجلب مشارکتهای مردمیپزشکیگفتار درمانیترجمهفیزیوتراپیامور فرهنگی و هنریمددکاری اجتماعیپژوهش و تحقیقساخت کلیپها و فیلمهای کوتاه آموزشیخدمات رایانه ایارتوپدیکاردرمانیتبلیغات و انتشاراتاشتغالمشاوره و راهنماییآموزشجمع آوری درب بطریسایر موارد

روزهای همکاری
شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبه

از ساعت

تا ساعت