نیازهای فوری اهسا

همیاری و مددرسانی به اهسا به طرق زیر امکان پذیر است:

کمک های فوری
همکاری داوطلبانه (انتخاب)
همکاری به عنوان اسپانسر (انتخاب)
کمک مالی

برای واریز وجوه نقدی خود جهت کمک به اهسا می توانید از شماره حساب(ها) یا شماره کارت(ها)ی زیر استفاده کنید.

 

نام بانکشماره حسابشماره کارتصاحب یا صاحبان حساب
سامان۹۰۲-۸۱۰-۲۴۲۳-۰۰۰۱۶۲۱۹-۸۶۱۰-۱۵۳۱-۲۸۴۵انجمن اهسا