انجمن اهسا ، برای حمایت از خانواده‌های نیازمند، زنان بی سرپرست و ایتام ناشی از ایدز ، بر اساس تایید فتوای شرعی برخی از علما و مراجع تقلید، آماده دریافت خمس، زکات و فطریه مومنین عزیز است.

شما می‌توانند مبالغ خود را به شماره کارت و یا شماره حساب انجمن اهسا واریز کنند.
۶۲۱۹-۸۶۱۰-۱۵۳۱-۲۸۴۵ شماره کارت انجمن اهسا
۹۰۲۸۱۰۲۴۲۳۰۰۰۱ شماره حساب انجمن اهسا

فتوای آیت الله زنجانی درخصوص اهسا و فطریه را در تصویر زیر مشاهده نمایید.