? زندگی کوچه سبزیست
میان دل و دشت
که در آن عشق مهم است و گذشت
زندگی مزرعه خوبی‌هاست
زندگی راه رسیدن به خداست ?

? صبح روز ۱۹ شهریور، به مناسبت بازگشایی مدارس با تلاش خستگی ناپذیر مددکاران انجمن اهسا و به لطف سخاوت سبز ​حامیان، برای تمامی ایتام متاثر از ایدز و کودکان توانیاب بی بضاعت تحت پوشش خدمات اجتماعی و مددکاری این موسسه و نیز به انتخاب خود بچه ها کفش خریداری شد .?