🌱جلسه هم اندیشی۹۸/۴/۱۰ باحضورجمعی ازاعضای انجمن وداوطلبان درمحل انجمن برگزارگردیدکه بعدازمعارفه دررابطه بامحورهای دستورجلسه؛عزیزان نظرات وپیشنهاداتی ارائه کردندوقراربراین شدکه هرماه اولین دوشنبه ساعت۳ بعدازظهرجلسه هم اندیشی برگزارگردد.