انجمن اهسا در روز شنبه ۱۷ شهریور ۹۷ میزبان مادران حامی سلامت و کودکانشان بود تا در جشن تولدی که برای ۹ کودک تدارک داده شده بود شرکت کنند.