یکی از دخترای توانمند و گل اهسا که مادرش حامی سلامته ،، امسال تو یک دانشگاه خوب دولتی قبول شده،همراهان اهسا به جهت ارج نهادن به تلاش دخترگلشون جشن کوچکی براش گرفتن تاانگیره ای باشه برای تلاش بیشتر …